TIFO (1).jpg
© Enga TIFO

Hva er til Vålerengas beste?

Hva er til Vålerengas beste? Utalelse om våre forslag til Vålerenga fotball elites årsmøte

 

 

 

Vi supportere ønsker det samme som alle andre som er glad i denne klubben. At Vålerenga skal prestere best mulig. Hvordan vi skal havne der er det mange meninger om. Derfor tok vi i Klansstyret, Ikaros og Vålerenga Kokos et insentiv til å fremme to saker på årsmøte til Vålerenga Fotball Elite.

 

Det første forslaget er som følgende: “Årsmøtet ber styret komme tilbake til medlemmene på et av årets ordinære medlemsmøter med en konkret plan med mål om å sikre klubben en bærekraftig økonomi, der man ikke er avhengig av midler fra en ekstern investor for å gjennomføre normal drift. Planen må inneholde kortsiktige og langsiktige tiltak, men ta høyde for at samarbeidsavtalen kan sies opp før utløpsdatoen 31.12.2028.”

 

Dette forslaget støttes av styret til VFE.

 

Det andre forslaget handler om å øke styret med to ekstra styremedlemmer. Bakgrunnen for dette forslaget er hovedsakelig at vi mener det er for lite fokus og kompetanse på sport i dagens styre og det innstilte styret. Dette var et tema på årsmøtet i 2023 og en etterspørsel i forbindelse med ekstraordinært årsmøte i etterkant. Klanen har også vært tydelig på dette i sine innspill til valgkomiteen i forkant av årets årsmøte. Mer sportslig kompetanse i styret er viktig slik vi ser det, og er noe vi har sett gjennom året som har gått, gjennom vår observatør i VFE-styret.

 

Sittende styre i VFE og valgkomiteen er veldig tydelige på at de mener dette ikke er veien å gå. Vi har også blitt beskyldt for at dette er en krigserklæring.

Fra vår side er dette aldri ment som en krigserklæring.  Vi mener at våre forslag må sees i en større sammenheng.

For den dagen samarbeidsavtalen med AS-et opphører, må vi ha et kompetent styre til å være parate til å ta over driften av Vålerenga Fotball Elite. Derfor mener vi det er viktig å diskutere dette nå, og at det er sunt for både klubben og medlemsdemokratiet i Vålerenga Fotball Elite å få gjort seg opp en mening om dette. Om dette er en endring som skal iverksettes omgående, neste år eller diskuteres videre før det tas en avgjørelse, får være opp til årsmøtet.

 

Vi ønsker å understreke nok en gang at dette forslaget er fordi vi mener dette er til klubbens beste, både nå og på sikt. Klubben vil alltid være her. Ledere, spillere, og ansatte vil komme og gå. Da er det oss som medlemmer av klubben sin oppgave å være konstruktive og aktive bidragsytere i klubbens utvikling og fremtid.

 

Se det fullstendige forslaget lengre ned:

 

Om dere har spørsmål, ta kontakt med oss på sosiale medier eller på mail (ks@klanen.no)

 

Forslagsstillere: Sebastian Hytten (på vegne av Klanen), Jakob Solberg (på vegne av Ikaros), Øystein Rosenlund (på vegne av Kokos)

Forslag:

Årsmøtet ber styret komme tilbake til medlemmene på et av årets ordinære medlemsmøter med en konkret plan med mål om å sikre klubben en bærekraftig økonomi, der man ikke er avhengig av midler fra en ekstern investor for å gjennomføre normal drift. Planen må inneholde kortsiktige og langsiktige tiltak, men ta høyde for at samarbeidsavtalen kan sies opp før utløpsdatoen 31.12.2028

 

Begrunnelse:

I lys av de utfordringene klubben vår har møtt i det siste, er det tydelig at vi står

overfor en presserende situasjon som krever handling og besluttsomhet. Vårt klare

mål er å sikre en sunn og bærekraftig økonomi for klubben vår, og dette krever tøffe,

men nødvendige beslutninger. Vi mener det er helt naturlig at årsmøtet, som

klubbens øverste organ, sier noe om økonomien i klubben og hva vi forventer av

styret i tiden fremover.

Det er ingen hemmelighet at klubben har slitt med store underskudd over flere år.

Disse økonomiske utfordringene har blitt forsterket av vårt nylige nedrykk, som har

ført til reduserte inntekter og økt press på klubbens økonomi.

I denne kritiske tiden er det viktig at vi tar ansvar for vår situasjon og handler

proaktivt for å snu trenden. Ved å utvikle en konkret plan for å sikre klubben en

økonomi som ikke er avhengig av eksterne midler, tar vi et viktig skritt mot å

gjenopprette vår økonomiske helse og bærekraft.

Vi må være realistiske og innse at veien tilbake til suksess kan være krevende, men

med riktig strategi, innsats og fellesskap, kan vi overvinne utfordringene vi står

overfor. Vårt nedrykk er en påminnelse om behovet for å arbeide enda hardere for å

gjenoppbygge vår klubb og sikre at vi kommer tilbake enda sterkere.

 

 

 

Forslagsstillere: Sebastian Hytten (på vegne av Klanen), Jakob Solberg (på vegne

av Ikaros), Øystein Rosenlund (på vegne av Kokos)

Forslag:

Endre §16, punkt 14. a) og e) fra

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Valg av styre skjer enkeltvis, gjeldende for 2 år om gangen. Det velges slik at det

ene året velges leder og 2 styremedlemmer og det neste året velges nestleder, 1

styremedlem og varamedlem. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges

1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

til

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 1 varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Valg av styre skjer enkeltvis, gjeldende for 2 år om gangen. Det velges slik at det

ene året velges leder og 2 styremedlemmer og det neste året velges nestleder, 3

styremedlemmer og varamedlem. Der det velges flere varamedlemmer skal det

velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 

Begrunnelse:

 

Når vi ønsker å løse klubbens fremtidige utfordringer og utnytte klubbens muligheter,

er det viktig at vi kontinuerlig evaluerer og tilpasser vår organisasjonsstruktur for å

sikre effektivitet og mangfoldig perspektiv. En nøkkelfaktor i dette er

sammensetningen av vårt styre.

Vålerenga Fotball Elite har i dag et mindre styre enn sammenlignbare klubber som

RBK, LSK og Brann. Alle disse klubbene hadde, før sammenslåingsprosessen med

eksterne kvinnelag, styrer på 1 (Brann) og 2 (RBK og LSK) personer mer enn vi har i

dag. Et lite styret er ekstra sårbart for forfall og frafall. Å utvide styret med to

personer er en god måte å sikre mer nødvendig kompetanse på enkelte områder

uten at det vil gå på bekostning av annen kompetanse.

 

Det er vår overbevisning at en utvidelse av styret med to nye personer vil gi oss en

rekke fordeler og styrke vår evne til å møte fremtidige utfordringer med større

ressurser og innsikt. Her er noen viktige grunner til hvorfor vi mener dette er lurt:

- Mangfold i kompetanse og erfaring: Ved å legge til to nye personer i styret,

åpner vi opp for muligheten til å inkludere en bredere rekke ferdigheter,

kompetanse og erfaring. Dette kan omfatte ekspertise innen sport, økonomi,

markedsføring, juridiske anliggender, kjennskap til egen organisasjon,

organisasjonskultur eller andre relevante områder som kan være avgjørende

for vår klubbs fremgang.

- Økt kapasitet for strategisk tenkning: Med flere medlemmer i styret, vil vi ha

en større kapasitet til å diskutere og utvikle strategier for klubbens fremtid.

Dette vil gi oss muligheten til å utforske ulike perspektiver og ideer, og utvikle

mer helhetlige og robuste strategier for vår klubbs vei fremover.

- Bedre representasjon og inkludering: En utvidelse av styret kan også bidra til

å sikre bredere representasjon fra klubbens medlemsbase. Dette vil bidra til å

sikre at beslutningene som tas av styret, er representative for hele vår klubbs

fellesskap.

- Redusere byrden på enkeltpersoner: Med flere medlemmer i styret kan vi

også fordele arbeidsbelastningen jevnere og redusere byrden på

enkeltpersoner. Dette vil bidra til å sikre at alle medlemmer av styret kan

utføre sitt arbeid effektivt og med høy kvalitet.

På bakgrunn av disse grunnene oppfordrer vi derfor alle medlemmer til å støtte

forslaget om å utvide styret med to nye personer. Dette vil gi oss en unik mulighet til

å styrke vår organisasjon og sikre en enda lysere fremtid for Vålerenga Fotball Elite

Nyeste innlegg