Klanen logo stor
© Klanen

Vedtekter for Klanen

Revidert 9. mars 2016.

1. Formål
Klanen, Vålerengens Idrettsforenings uavhengige supporteres klubb (heretter omtalt som Klanen) har til formål å støtte Vålerengens Idrettsforening samt alle særidrettslag under denne foreningen. Klanen er uavhengig av Vålerengens Idrettsforening og upolitisk.

2. Sammensetning
Klanen består av de fysiske personer som er opptatt som medlemmer i Klanen og som har betalt medlemskontingent for inneværende kalenderår.

3. Besluttende organer
Klanens besluttende organer er Styret og Årsmøtet. Årsmøtet står over Styret.

4. Tvister om vedtektene
Oppstår det uenighet om fortolkningen av vedtektene eller uforutsette ting som ikke berøres av vedtektene, skal saken utsettes til neste årsmøte. I hastesaker kan en foreløpig avgjørelse tas av Styret. Medlemmer i Klanen binder seg til å ikke bringe tvister om vedtektene inn for rettslig prøving.

5. Endring av vedtektene
Vedtektene kan kun endres av årsmøtet. En endring krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede som møter til årsmøtet. Ved lavere frammøte enn 50 stemmeberettigede kreves enstemmighet. Forslag til vedtektsendringer må fremlegges skriftlig minst to uker før årsmøtet, og kan ikke endres under møtet. Vedtatte endringsforslag gjelder fra avsluttet årsmøte.

6. Oppløsning av Klanen
Klanen kan oppløses på samme vilkår som vedtektene i organisasjonen endres, men en oppløsning forutsetter i tillegg likelydende vedtak på to påfølgende årsmøter. Alle Klanens verdier – inkludert Klanens navn og Klanens medlemsregister – tilfaller da Vålerengens Idrettsforening.

7. Klanens aksjer
Styret i Klanen har ikke anledning til å redusere noen av Klanens aksjeposter uten godkjennelse fra to tredjedels flertall av årsmøtet.

Klanens styre har anledning til å øke eksisterende aksjeposter, eller investere i nye aksjeposter, uten godkjennelse fra Årsmøtet forutsatt at dette er basert på sunn økonomisk drift.

8. Medlemskap
Medlemskap i Klanen utstedes av Styret eller den Styret har gitt fullmakt. Medlemskap skal avslås hvis det kan påvises at vedkommende vil motarbeide Klanens og VIFs formål og regler, samt dersom personen er ekskludert fra Klanen.

Medlemskap i Klanen er personlig og kan ikke overdras til andre. Dette innebefatter også rettigheter og goder som følger av medlemskapet, herunder medlemsnummer. Styret kan i særlige tilfeller godkjenne overføring av medlemskap til andre.

9. Rasisme, nazisme og vold
Vålerengens Idrettsforening er Norges mest fargerike idrettslag med medlemmer av ulik nasjonal, etnisk og religiøs bakgrunn. Klanen er stolte over å støtte en slik klubb, og tar avstand fra enhver form for fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet, legning og tro. Rasisme, nazisme og fotballrelatert vold er uforenlig med medlemskap i Klanen.

10. Svartebørssalg
Billetter kjøpt på grunnlag av medlemskap i Klanen må ikke omsettes i vinnings hensikt. Alt videresalg skal skje til annet medlem og til pålydende pris.

11. Utmelding
Utmelding av Klanen meldes skriftlig til Styret. Når utmelding er mottatt og registrert regnes medlemskap umiddelbart som avsluttet.

12. Eksklusjon
Medlemmer som bryter Klanens vedtekter og/eller bidrar til å skade Vålerengens Idrettsforening eller Klanen kan ekskluderes. Beslutning om eksklusjon fattes av Styret. Ved mindre forseelser kan det gis advarsel. Gjentatte forseelser fører til eksklusjon for tidsbestemt periode eller alltid.

13. Rettigheter 
Klanens medlemmer har rett til informasjon om Klanens drift, organisasjon, osv – fortrinnsvis i medlemsblad eller lignende samt på egnet sted på internett. Klanens regnskaper forelegges Årsmøtet, og alle medlemmer har innsyn i disse. Medlemmer skal gå foran ikke-medlemmer på Klanens sammenkomster, turer og øvrige arrangementer.

Årsmøte
14. Tid og innkalling
Årsmøtet holdes innen utgangen av mars hvert år. Styret avgjør tid og sted.

Medlemmene skal innkalles senest tre uker før møtet. Sakspapirer vil bli tilgjengelig for medlemmene på egnet sted på internett senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal utnevne to personer som skal underskrive årsmøteprotokollen, påse at styret innen tre uker etter årsmøtet registrerer eventuelle endringer i styresammensetning i Brønnøysundregistrene, og at signaturrett hos bankforbindelser overføres eventuelt ny økonomiansvarlig i styret og/ eller regnskapsansvarlige.

15. Valg
Årsmøtet velger inntil sju medlemmer og to varamedlemmer til Klanens styre. Styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at henholdsvis inntil tre og fire styremedlemmer er på valg hvert årsmøte. Dersom et styremedlem likevel fratrer etter ett år, velger påfølgende årsmøte et nytt styremedlem for resten av perioden. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Kun betalende medlemmer av Klanen kan velges til Klanens styre.

Valgkomiteen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år av gangen. Sammenhengende funksjonstid for medlemmer av valgkomiteen må ikke overstige to perioder. Valgkomiteen skal legge fram sin innstilling senest en uke før årsmøtet. Dersom hele styret fratrer i valgperioden, skal valgkomiteen innkalle til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre.

16. Stemmerett
Medlemmer som har betalt medlemsavgiften for det året årsmøtet holdes har stemmerett. Stemmeretten er personlig og medlemsbevis må framvises ved inngangen.

17. Revisorer
Revisjonen skal foretas av godkjent revisor.

18. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter også å innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever dette. Slik innkalling må skje innen tre uker.

Et ekstraordinært årsmøte skal avvikles etter samme retningslinjer som et vanlig årsmøte, dog skal et ekstraordinært årsmøte kun behandle de saker som er bakgrunn for at det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Styret
19. Organisering
– Styret er et ulønnet arbeidende styre, og består av inntil sju medlemmer og to varamedlemmer.
– Styret konstituerer seg selv, og kan velge flat struktur.
– Signaturrett innehas av to styremedlemmer i fellesskap.
– Styret skal opprette arbeidslag for bestemte formål. Medlemmene av slike lag er underlagt styret, og lagledere utpekes av styret. Laglederne rapporterer til styret og innkalles til styremøter ved behov, men har ikke stemmerett på styremøter.

20. Styremøter
Styret møtes etter innkalling fra den Styret utpeker. Styret kan også innkalles etter krav fra minst halvparten av styremedlemmene. Styret kan i visse tilfeller delegere beslutningsmyndighet til enkeltpersoner eller grupper.

Styret fatter vedtak med simpelt flertall. Varamedlemmer har stemmerett dersom noen har meldt forfall eller ikke møtt. Styret er beslutningsdyktig dersom et flertall av styrets medlemmer (eventuelt varamedlemmer ved forfall) er tilstede.

21. Ankeinstans
Klanens årsmøte er ankeinstans for tvister, eksklusjoner og andre beslutninger som fattes av Styret.

22. Vedtekter 
Vedtektene skal være tilgjengelige for Klanens medlemmer på egnet sted på internett.

Nyeste innlegg