© Klanen

Valgkomiteens innstilling til Klansstyret

Valgkomitten har jobbet hardt og godt for å komme frem til innstillingen for Klansstyret 

Valgkomiteen i år har bestått av Christina Scharffenberg, Line Moseng, Truls Nagell-Bergstrand og Erling Rostvåg.

Utgangspunktet for valgkomiteens arbeid var at følgende styremedlemmer sitter i Klansstyret frem til årsmøtet 2024. Av disse er fire valgt for to år, og sitter dermed ut 2024. Tre personer skal gjenvelges eller byttes ut på styreplass.

 • Amalie Bakke valgt for to år
 • Robert Klarholm valgt for to år
 • Sebastian Hytten valgt for to år
 • Christoffer Andresen valgt for to år
 • Christian Arentz
 • Jostein Ellingsen
 • Irene Rønnbäck (tar ikke gjenvalg)

Varaene velges for ett av gangen. I inneværende år, har disse vært vara:

 • Agnes Nærland Viljugrein
 • Anders Bø vara

 

Irene forteller at hun ønsker å gi seg etter mange år i Klansstyret. Robert ønsker å avslutte sin termin tidligere på grunn av helseutfordringer. Dermed er det fire faste plasser, hvorav en av dem blir valgt for ett år, og to varaplasser som skal velges på årsmøtet.

Valgkomiteen har snakket med samtlige nåværende styremedlemmer i Klanen i tillegg til potensielle kandidater.

Vi har forsøkt å danne oss et bilde av hva som fungerer og hva som kan bli bedre i styret per i dag. Målet er å sette sammen et balansert styre som både utfyller hverandre på interesser, egenskaper og hvem de representerer i og rundt Vålerenga og på tribunen.

Dagens Klansstyre har utfordringer med at enkelte styremedlemmer har veldig mye å gjøre, noe som på sikt er en oppskrift på å brenne ut og miste gode bidragsytere. Samtidig er styret relativt godt balansert sammensatt, både med møteplagere, tribuneslitere, flaggere, tifoister, strukturerte og ustrukturerte. En slik sammensetning er viktig å bevare.

Slik vi ser det, er den samlede kapasiteten til styret mer enn nok til å håndtere de oppgavene styret står overfor, men vi har identifisert noen nøkkelutfordringer som må løses for å utløse styrets potensial.

De viktigste funnene er som følger:

 • Organisering. Noen har langt flere oppgaver enn andre. Ujevn oppgavefordeling er vanlig i frivillige styrer, men det er skjevere enn det bør være, samtidig som enkeltmedlemmer føler at de ikke blir tildelt så mye som de ønsker seg.
 • Kommunikasjon. Det er mange i styret som ikke vet hva de andre i styret gjør. Dette fører til at man er dårligere informert om hva styret følger opp og ikke, samtidig som det står i veien for bedre organisering og fordeling av arbeidsoppgaver.
 • Struktur. Flere styremedlemmer forteller om utfordringer knyttet til flytting av møter og det å samle alle på en fast basis. Valgkommiteen tror dette kan løses ved at noen holder i dette, setter både møtedato og agenda god tid i forveien og kanskje også legger opp til “samling” av saker slik at ikke alle trenger å møte hver gang. I denne sammenheng er det også viktig å ta høyde for at folk er i forskjellig livssituasjon og kanskje legge til rette for oppmøte over nett.

Basert på disse utfordringene, har vi forsøkt å finne kandidater som kan avlaste de oppgavene det er mye av, samt se etter personer som kan bidra til organisering og struktur og kanskje innføre ting som langsiktige møteplaner og årshjul.

Å komme inn som ferske i styret, og skulle fordele oppgaver fra første møte, er krevende. Det forutsetter at de sittende styremedlemmene er innstilt på å slippe dem til. Valgkomiteen oppfordrer derfor styret til å legge en ekstra innsats på onboarding i år.

 

Christian Arentz instilles som styremedlem for 2 år.
Christian har vært høyt og lavt som en av Klanens tre talspersoner, og som representant inn i det aller helligste i klubben. Innstrykket er at han har klart å skape tillit hos “de voksne” utenfor egen organisasjon og bidratt til å styrke Klanens posisjon i en del sammenhenger. Christian har satt som betingelse for sitt videre engasjement at oppgavemengden reduseres noe. Valgkommiteen mener vi har gode kandidater som kan avlaste Christian i den kommende perioden.

 

Jostein Ellingsen innstilles som styremedlem for 2 år.
Jostein har hatt ansvar for tur, og er det styremedlemmet som i størst grad representerer kontinuitet og historikk. Jostein har også vært den som setter agendaen og kaller inn til møter. Jostein har signalisert at han etter denne toårsperioden ønsker å trappe ned. Dermed blir det viktig med kompetanseoverføring de neste 2 årene.

 

Arnfinn Storsveen innstilles som styremedlem for 2 år.

Arnfinn jobber som journalist og kommunikasjonsrådgiver. Han har organisasjonsbakgrunn, har erfaring som tillitsvalgt og erfaring med å snu organisasjoner med synkende medlemstall. Som journalist har han spesialisert seg innenfor gravejournalistikk. Han har stor interesse for spill og koding, har erfaring med klarspråk og kan bidra med inn mot dataklanen ved behov.

 

Arnfinn har hatt sesongkort i over 15 år, og bruker mye tid på fotball i sesong, men er også interessert i klubben i sin helhet og engasjerer seg i hvordan den drives.

Arnfinn har stor arbeidskapasitet, er mottakelig for tilbakemeldinger og er god på å løsne opp i kommunikasjonsfloker. Vi mener at han med sin diplomatiske tilnærming vil være et godt tilskudd til Klansstyret, særlig opp mot kommunikasjonen med klubben.

 

Kristoffer Tandberg innstilles som styremedlem for 1 år.

Kristoffer er utdannet markedsfører og jobber i organisasjonsavdelingen i Fagforbundet, med medlemsutvikling og statistikk. Der jobber han med å tilrettelegge for at medlemmene danner nye styrer, og er en rådgiver gjennom prosessen med dette. Han har erfaring fra styrearbeid, både som sekretær og nestleder i lokalpolitikken. Han har derfor god erfaring med å sette agendaer, lage sakslister og skrive referater.

 

Kristoffer har hatt sesongkort i over 20 år og nå vil han gjerne bidra enda mer for klubben.

Han har mange gode tanker rundt medlemsstrategi og kunne tenke seg å bidra inn mot medlemsservice. Valgkomiteen mener at Kristoffer med sin kompetanse og organisatoriske tilnærming kan tilføre strategisk tenkning og struktur inn i Klansstyret og vil være en stor ressurs.

 

Agnes Nærland Viljugrein innstilles som varamedlem for 1 år.

Agnes har brukt det første året på å orientere seg og har signalisert et ønske om å øke sin aktivitet i styret det kommende året. Agnes er etter eget ønske plassert på varaplass

 

Anders Bø innstilles som vara for 1 år.

Anders brenner for utvalget i sjappa og besitter kompetanse som kan være spesielt nyttig når Klanen skal håndtere de tyngre økonomiske disponeringene sine. Han har uttrykt motivasjon for å engasjere seg i dette.

 

 

Nyeste innlegg